Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

f

Slovní druhy

Z prvního do druhého patra

11 / 12

500 Kč


 1. Slovní druhy ohebné
 2. Podstatná jména
 3. Přídavná jména
 4. Zájmena
 5. Číslovky
 6. Slovesa
 7. Slovní druhy neohebné
 8. Příslovce
 9. Předložky
 10. Spojky
 11. Částice
 12. Citoslovce